Wychodzimy z założenia, że sprawy sądowe to ostateczność. Zanim jakikolwiek spór znajdzie swój finał na sali sądowej, warto podjąć jeszcze jedną próbę jego polubownego rozstrzygnięcia przy wsparciu doświadczonych pracowników Kancelarii.

 

Wspieramy swoich klientów w podejmowaniu prób rozwiązywania konfliktów na etapie przedsądowym, posiadając doświadczenie zarówno w organizowaniu i przeprowadzaniu mediacji, jak i reprezentowaniu stron w toku posiedzeń mediacyjnych. Oferujemy merytoryczne wsparcie przy poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań zaistniałego konfliktu, a także opracowaniu lub analizie treści ugody, zabezpieczającej w jak największym stopniu słuszne interesy naszych mocodawców. Wierzymy, że w każdej sytuacji możliwe jest osiągnięcie kompromisu, dzięki któremu każda ze stron będzie stroną wygraną.

 

Każda sytuacja sporna wymaga jednak indywidualnego podejścia, dlatego za każdym razem rekomendując określone działania analizujemy wszelkie zaistniałe w sprawie okoliczności prawne i faktyczne, mając na uwadze oszczędność Twojego czasu i minimalizowanie kosztów. Kancelaria w szczególności dokonuje analizy szans skutecznego dochodzenia roszczenia w toku postępowania sądowego oraz zapewnia klientom opracowanie pism procesowych i reprezentację na rozprawach.

 

Prowadzimy sprawy zarówno przed sądami powszechnymi - w tym w postępowaniu procesowym zwykłym, w trybach odrębnych oraz w postępowaniu nieprocesowym, jak też przed sądami administracyjnymi. 

 

Kancelaria reprezentuje także swoich Klientów w toku postępowania przed sądem arbitrażowym (polubownym). Niewątpliwą zaletą tego rodzaju postępowania jest mniej sformalizowana procedura i znacznie krótszy – w porównaniu do postępowania przed sądem powszechnym – czas rozpoznawania sprawy i oczekiwania na rozstrzygnięcie. Aby możliwe było poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, strony zobowiązane są zawrzeć stosowne porozumienie na piśmie (tzw. zapis na sąd polubowny).