Pomimo funkcjonowania od wielu lat w polskim porządku prawnym instytucji rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wielu przedsiębiorców nie dochodzi jej od swoich kontrahentów. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać w braku wiedzy przedsiębiorców co do samej instytucji, czy braku znajomości procedur dochodzenia rekompensaty w sądzie.

 

W niniejszym artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rekompensaty.

 

  • Komu przysługuje rekompensata?

Rekompensata co do zasady przysługuje przedsiębiorcy (wierzycielowi), który jest stroną transakcji handlowej, rozumianej jako umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawartej z innym przedsiębiorcą (dłużnikiem) w ramach prowadzonych działalności gospodarczych.

 

  • Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rekompensata?

Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (tj. najczęściej od dnia wymagalności wierzytelności), przysługuje od dłużnika z mocy prawa, bez wzywania, rekompensata, stanowiąca równowartość kwoty:

  1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych. 

 

  • Jak ustalić równowartość kwoty wyrażonej w euro?

W pierwszej kolejności musimy ustalić termin wymagalności wierzytelności. Następnie ustalamy kurs euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego termin wymagalności wierzytelności. Końcowo mnożymy przysługującą nam rekompensatę z ustalonym kursem euro.

 

Przykładowo, termin wymagalności wierzytelności w kwocie 1 000,00 zł przypada na dzień 1.07.2020 r. Kurs euro według średniego kursu NBP ustalamy na dzień 30.06.2020 r., tj. 4,4660 zł. Przysługująca rekompensata wynosi - 40 euro x 4,4660 = 178,40 zł.

 

  • Czy rekompensata przysługuje od każdej nieterminowo opłaconej transakcji handlowej?

Co do zasady rekompensata przysługuje od każdej nieterminowo opłaconej transakcji handlowej zawartej pomiędzy przedsiębiorcami. Wyjątki od tej zasady przedstawimy w oddzielnym artykule.

 

  • Czy rekompensatę można dochodzić niezależnie od roszczenia głównego?

Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności można dochodzić niezależnie od dochodzenia roszczenia głównego. Spłata przez dłużnika należności głównej nie pozbawia wierzyciela prawa do dochodzenia rekompensaty, jeżeli spłata ta nastąpiła po terminie.  

 

  • Czy rekompensatę wlicza się do wartości przedmiotu sporu?

Tak, wysokość dochodzonej rekompensaty wlicza się do wartości przedmiotu sporu. Od tak ustalonej WPS wnosi się stosowną opłatę sądową. Zatem w podanym przykładzie WPS wynosi 1 178,40 zł.