Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Buczyński, Kołodziej Delekta Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Wobec powyższego Buczyński, Kołodziej-Delekta Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Buczyński, Kołodziej-Delekta Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa, ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@radca.eu, lub telefonicznie pod numerem 81 506 66 00.

 

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzany Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 • w celach marketingowych, w tym przedstawienia Tobie oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne:

imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres korespondencyjny, poczta e-mail, numer telefonu.

 • Wrażliwe dane osobowe:

W prawnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 9 ust. 2 RODO będziemy przetwarzać również wrażliwe dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Sądy powszechne i organy administracji publicznej;
 • Firmy informatyczne, z której usług korzystamy w związku z utrzymaniem zasobów wirtualnych Kancelarii;
 • Biura rachunkowe.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
W prawnie uzasadnionych przypadkach, mając na względzie Twoje dobro i ochronę Twoich praw, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar UE / EOG.

 

VII. Okres przechowywania danych
Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie i realizacja umowy obsługi prawnej lub poszczególnych usług, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.

 

VIII. Twoje prawa
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 • ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”;

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres: ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@radca.eu lub telefonicznie pod numerem 81 506 66 00.

 

Przypominamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli potwierdzić Twoją tożsamość.