Kancelaria świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych. Klientom Kancelarii oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy – udzielamy porad prawnych, opiniujemy umowy, opracowujemy treść pism, doradzamy w podejmowaniu istotnych decyzji wpływających na stosunki majątkowe i niemajątkowe. Mając na uwadze interesy naszych Klientów zawsze przedstawiamy alternatywne sposoby rozstrzygania sporów i podejmujemy starania w celu ugodowego zakończenia sprawy. W przypadku wkroczenia sprawy na drogę postępowania sądowego, reprezentujemy Klientów przed sądami. Proponujemy rozwiązania sprawdzone i bezpieczne. Zapewniamy najwyższy stopień dyskrecji i poufności, działając zgodnie z zasadami etyki radcy prawnego.  

 

Kancelaria udziela pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, jednakże specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, a także posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

  • zagadnienia dotyczące nabycia prawa własności oraz jego ochrony,
  • ustanawiania ograniczonych prawa rzeczowych, w tym służebności, hipoteki, czy zastawu;
  • spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów i dochodzenie roszczeń z tego tytułu
  • spory wynikające z czynów niedozwolonych, w tym sprawy związane z błędami w sztuce lekarskiej oraz wypadkami komunikacyjnymi.
  • bezprawne naruszanie dóbr osobistych, w tym dotyczących ochrony wizerunku, prywatności i czci,
  • opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • doradztwo w zakresie klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych stosowanych w obrocie konsumenckim.

 

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów we wszystkich sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania. Ponadto Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne, w tym między innymi skarg na decyzje administracyjne czy postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym. Przygotowujemy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz sporządzamy odwołania od decyzji organów skarbowych.