Pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy oraz powinien zapewnić pracownikowi niezbędne materiały i narzędzia pracy. W praktyce niejednokrotnie są to przedmioty o znacznej wartości materialnej. Wraz z zakończeniem stosunku pracy pracownik powinien rozliczyć się z dotychczasowym pracodawcą z powierzonego mienia, ale w rzeczywistości nie zawsze tak to wygląda. Czy pracodawca jest bezradny – oczywiście nie.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik odpowiada materialnie za szkodę powstałą w mieniu powierzonym przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, w sytuacji niewyliczenia się z tego mienia. Mieniem tym mogą to być specjalistyczne narzędzia, telefon komórkowy czy laptop. Aby pociągnąć pracownika do odpowiedzialności konieczne jest prawidłowe powierzenie mienia. Warto zadbać, aby mienie zostało bezpośrednio przekazane pracownikowi i żeby ten zadeklarował jego pobranie oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za nie. Chociaż ustawodawca nie określił sposobu prawidłowego powierzenia mienia, więc może ono przybrać rozmaitą formę - sugerujemy, żeby w celach dowodowych była to forma pisemna. Drugą przesłanką odpowiedzialności pracownika jest powstanie szkody pracodawcy, która będzie polegać na niezwróceniu przez pracownika powierzonego mienia i powstałym w związku z tym niedoborem, który wiąże się bezpośrednio ze stratą materialną.

 

Jakie działanie powinien podjąć pracodawca, aby odzyskać powierzone mienie bądź jego równowartość?

 

W pierwszej kolejności warto w formie pisemnej, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, wezwać pracownika do zwrotu mienia. W przypadku braku reakcji, ten dokument może się okazać istotnym środkiem dowodowym w ewentualnym procesie sądowym.

 

Może się zdarzyć też sytuacja, że pracownik po takim wezwaniu oświadczy, że nie posiada powierzonego mienia, a pracodawca będzie wciąż zobowiązany do wypłaty należnego swojemu podwładnemu wynagrodzenia. Pracodawca może wtedy zwrócić się z prośbą do pracownika o umożliwienie dokonania potrącenia. Należy jednak pamiętać, że tylko zgoda pracownika wyrażona na piśmie uprawnia pracodawcę do dokonania takiego rozliczenia wzajemnych wierzytelności.

 

Jeśli wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, pracownik nie wyrazi zgody na potrącenie lub z innych przyczyn dokonanie potrącenia nie będzie możliwe - pozostaje droga sądowa. Pracodawca na podstawie art. 124 § 1 i 2 KP może złożyć pozew o zapłatę odszkodowania. Pozew należy wnieść do sądu ogólnie właściwego dla pracownika lub do sądu właściwego ze względu na obszar, gdzie praca była wykonywana. W zależności od wartości przedmiotu sporu sądem właściwym może być sąd rejonowy lub okręgowy. Pozew podlega opłacie stałej ustalonej według wartości przedmiotu sporu.

 

Ostatecznie, pozostaje również opcja, aby pracodawca złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia powierzonej rzeczy ruchomej, tj. czynu zabronionego określonego w art. 284 § 2 lub 3 KK.

 

Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie indywidualnej konsultacji w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.