Nota prawna

Buczyński, Kołodziej-Delekta Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Kołłątaja 5 lok. 2, kod pocztowy 20-006, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602959, posiadająca numer NIP 7123308503 oraz numer Regon 363754781, (dalej „Kancelaria”) oświadcza, iż niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez Kancelarię i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, każdorazowo użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli użytkownik się z nimi nie zgadza, uprasza się o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z niniejszej witryny.

 

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, logo, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na niniejszej witrynie internetowej w tym projekt i układ witryny podlegają ochronie prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych witrynach internetowych. Niniejsza witryna internetowa może zawierać również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, co zostanie wyraźnie zaznaczone.

 

Zakres stosowania informacji

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków. Kancelaria stara się umieszczać na niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

 

Odpowiedzialność

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać, bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz wszelkich innych witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej witrynie. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od użytkowników lub wysyłanych przez Kancelarię. Informacje i dane znajdujące się na niniejszej witrynie nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych. Kancelaria nie odpowiada za utracone korzyści spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanych powyżej. Pomimo zachowania należytej staranności Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej.

 

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik wywoła jakiekolwiek zakłócenie pracy witryny internetowej lub systemów przekazujących ją innym użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody.

 

Odnośniki do innych witryn internetowych

Na witrynie internetowej Kancelarii mogą znajdować się linki do innych witryn internetowych. Chcemy zwrócić uwagę, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość witryn, do których prowadzą te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych witryn internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na niniejszej witrynie internetowej linków do zewnętrznych witryn internetowych i ich zawartości.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona sfery prywatnej użytkowników w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla Kancelarii ważnym zagadnieniem. Dane osobowe zawarte w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny Kancelaria przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 344 ze zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa.

 

Cookies

Kancelaria stosuje tzw. cookies (ciasteczka), aby móc obserwować upodobania użytkowników niniejszej witryny internetowej i aby mieć możliwość optymalnego jej kształtowania. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku twardym komputera użytkownika. Informacje zawarte w cookies służą także ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie z witryny internetowej. Użytkownicy mogą także używać niniejszej witryny internetowej bez zapisywania cookies na twardym dysku komputera.

 

Zakres przetwarzania informacji

W czasie wizyty na niniejszej witrynie internetowej serwery standardowo zapisują nazwę dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, z której następują odwiedziny oraz datę i czas trwania wizyty. Kancelaria używa tych danych w celach technicznego zarządzania witryną internetową, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie. Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Ponadto dane osobowe są zbierane tylko wtedy, jeśli poda je dobrowolnie sam użytkownik, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet lub w celu zawarcia albo wykonania umowy. Kancelaria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Prawo do udzielenia informacji, weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Kancelarii, Kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

Prawo właściwe

Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej witryny internetowej lub przestrzeganiem niniejszych warunków jest w przypadku sporów z konsumentami właściwy miejscowo sąd powszechny zaś przy sporach z nie konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.