Zespół

Marcin Buczyński

RADCA PRAWNY

Profil

Marcin Buczyński specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację w postępowaniach rejestrowych, przed urzędami i organami administracji państwowej. Jako główny cel swoich działań stawia przygotowywanie przedsiębiorstw i dokumentów korporacyjnych w sposób zapobiegający powstawianiu sporów na tle ich wykonania.

 

Jest specjalistą w zakresie przygotowywania umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności negocjuje, przygotowuje i opiniuje umowy oraz doradza na każdym etapie ich wykonywania. Świadczy również usługi w zakresie audytu prawnego umów.

 

Reprezentuje Klientów w procesach odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, spory o zapłatę kar umownych, spory związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy).

 

Kompleksowo zajmuje się procesem udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W obrębie jego zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe) a także dziedziny prawa związane z branżą IT, takie jak ochrona danych osobowych, handel elektroniczny, czy też świadczenie usług drogą elektroniczną.