Wobec wejścia w dniu 01 stycznia 2024 roku ustawy z dnia 09 maja 2023 roku o funduszu rolnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1130) na podmiotach skupujących produkty rolne ciąży obowiązek dokonywania co kwartał wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towaru i usług nabytych od producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

Zgodnie z przywołanym art. 3 pkt 3) ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 18 grudnia 2003 r. producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115. Rolnik w rozumieniu przywołanego art. 3 pkt 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia (…) oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz które prowadzą działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

 

Produktami rolnymi zgodnie z treścią Załącznika nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są m.in.: produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Dział 4).

 

W związku z powyższym status producentów rolnych posiadają rolnicy, od których podmiot skupowy nabywa celem dalszego przetworzenia (lub odsprzedaży) produkty rolne. Producentem rolnym nie jest natomiast podmiot skupowy, który wytwarza ze skupionego od rolników mleka produkty rolne, np. ser, serwatkę, masło, twaróg, etc.

 

Dodatkowo wskazuję, że w przypadku zakupu lub sprzedaży mleka przerzutowego od innego podmiotu skupowego, środki uzyskane z tego tytułu nie będą wliczać się do podstawy obliczenia wpłaty na fundusz ochrony rolnictwa.