Co do zasady spółki komandytowe od dnia 1 stycznia 2021 roku stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy będzie rozliczany przez spółkę, a nie tak jak dotychczas przez wspólników, co doprowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów wypłacanych wspólnikom. Dotychczasowe konstrukcje spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a komandytariuszami wspólnicy tej spółki, w zakresie optymalizacji podatkowej utraciły swoją atrakcyjność. Dodatkowo rodzi się pytanie nad sensem utrzymywania de facto dwóch spółek, tj. spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego też coraz częściej spółki komandytowe decydują się na przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dla ułatwienia Państwu decyzji poniżej przedstawiamy krótki opis procedury przekształceniowej.

Przekształcenie spółek odbywa się w trzech fazach, wśród których wyróżniamy:

I. Fazę managerską.

W tej fazie komplementariusze – najczęściej członkowie Zarządu komplementariusza – podejmują wstępną decyzję o przekształceniu spółki oraz przygotowują odpowiednią dokumentację, a mianowicie:

  1. Plan przekształcenia, który powinien zawierać:

- ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (w praktyce najlepiej wartość bilansową ustalić na pierwsze dni danego miesiąca);

- podstawowe założenia funkcjonowania spółki przekształconej (np. planowana wysokość kapitału zakładowego i jej podział, planowany skład Zarządu).

 

  1. Do planu przekształcenia należy również przygotować następujące załączniki:

- projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;

- projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;

- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Plan przekształcenia i jego załączniki powinny być przygotowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Po przygotowaniu całej dokumentacji Spółka, wyznacza datę zebrania wspólników oraz zawiadamia komandytariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu dwukrotnie (w sposób przewidziany w spółce do zwoływania zebrania wspólników). Pierwsze zawiadomienie nie później niż miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.  

II. Fazę właścicielską.

W fazie tej wszyscy wspólnicy spółki zarówno komplementariusze jak i komandytariusze, podejmują uchwałę o przekształceniu.  Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształcanej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej a także powołanie organów spółki przekształconej. Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna zawierać co najmniej:

  1. typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
  2. wysokość kapitału zakładowego;
  3. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
  4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;
  5. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

 

III. Fazę autoryzacji.

Jest to ostatnia faza procesu przekształcenia, w ramach której następuje wpis w rejestrze spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej oraz ogłoszenie o przekształceniu. Czynność ta jest dokonywana na podstawie wniosku złożonego do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki przekształconej Zarząd spółki przekształconej, przy czym wpis spółki przekształconej dokonywany jest na wniosek. Wykreślenie spółki przekształcanej wykonywane jest przez sąd z urzędu.