Pandemia COVID-19 wpływa na wiele aspektów życia każdego z nas. Nie pozostała również obojętna na tryb i sposób wykonywania pracy. Jeszcze nie tak dawno homeoffice był przywilejem zarezerwowanym dla pracowników dużych korporacji, nieoczekiwanie stał się codziennością wielu osób.

Pracownik nieobjęty kwarantanną może otrzymać wiążące polecenie pracodawcy wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem pracy. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Należy jednak pamiętać, że Kodeks Pracy nie posługuje się pojęciem pracy zdalnej, której w żaden sposób nie można utożsamiać z uregulowaną instytucją telepracy.

Pandemia niejednokrotnie wymusza na nas odosobnienie, nawet jeśli stan naszego zdrowia pozwala nam na wykonywanie pracy. Powstaje wtedy pytanie czy zdrowy pracownik przebywający na kwarantannie może nadal świadczyć pracę jednocześnie przestrzegając zasad związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Zgodnie z ostatnio przyjętą nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (druk sejmowy 685), która aktualnie czeka na podpis Prezydenta RP, możliwe jest świadczenie pracy zdalnej przez osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, taka sytuacja wymaga jednak zgody pracodawcy. Wydaje się jednak, że w celu rozwiania wszelkich wątpliwości pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek wyrażający chęć zdalnego świadczenia pracy w czasie kwarantanny. Powyższe będzie stanowiło bufor bezpieczeństwa pracodawcy chroniący go przed zarzutem ciężkiego naruszenia uprawnień pracowniczych.

Wykonywanie pracy na kwarantannie powoduje, że pracownik otrzymuje z tego tytułu pełne wynagrodzenie i nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z art. 92 KP ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Wprowadzany przepis nie rozwiązuje jednak wielu problematycznych kwestii, jak przykładowo możliwości wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na kwarantannie. Wiążące zatem pozostają przepisy Kodeksu Pracy, z których wynika, że pracownik w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną nie może wykorzystywać urlopu. Analizując treść przepisów należy stwierdzić, że na czas odbywania kwarantanny (jak i izolacji) pracownik nie może przebywać na urlopie wypoczynkowym, z uwagi na fakt, że byłoby to niezgodne z jego celem jakim jest zapewnienie pracownikowi zasłużonego wypoczynku. Obowiązkowa kwarantanna takiego celu nie spełnia. Do czasu uregulowania tej kwestii pracodawca nie może wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy pracownika. 

AKTUALIZACJA

Zgodnie z kolejną nowelizacją ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 05 grudnia 2020 roku możliwa jest praca zdalna zarówno w czasie kwarantanny, jak i izolacji w warunkach domowych. W przypadku świadczenia pracy zdalnej w trakcie kwarantanny/izolacji domowej nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe (z art. 92 KP), ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby (tj. zasiłek chorobowy) – wówczas bowiem pracownikowi przysługuje po prostu wynagrodzenie za pracę (art. 80 KP zdanie pierwsze). Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy przysługują natomiast za okresy pozostawania pracownika na kwarantannie/w izolacji domowej bez świadczenia pracy zdalnej. Pracodawca, w trosce o swój interes powinien zadbać, aby to pracownik zainicjował pracę zdalną. W takiej sytuacji pracodawca może (nie musi) wyrazić zgodę na taką formę świadczenia pracy.