Sezon wakacyjny chyli się ku końcowi, nie oznacza to jednak rezygnacji z podróżowania – czy to w celach turystycznych czy biznesowych – a tym samym korzystania z transportu lotniczego. Warto zatem w paru słowach przypomnieć o uprawnieniach pasażerów, których loty zostały odwołane lub opóźnione. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia:

W przypadku odwołania lotu, pasażerowie których to odwołanie dotyczy:

a) otrzymują pomoc od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art.8 (m.in.: zwrot kosztów biletu, zmiana planu podróży na porównywalnych warunkach); oraz

b) otrzymują pomoc od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2, jak również, w przypadku zmiany trasy, gdy racjonalnie spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu, pomoc określoną w art. 9 ust. 1 lit. b) i c); (m.in. posiłki, napoje, zakwaterowanie, transport na lotnisko) oraz

c) maja prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 7, chyba że:

i) zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub

ii) zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub

iii) zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Jeśli zatem lot został odwołany na krócej niż 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (w tym np. w ostatniej chwili), a przewoźnik nie zaoferował innego lotu odbywającego się w podobnym czasie, należy pamiętać o możliwości dochodzenia odszkodowania od obsługującego lot przewoźnika! Minimalna wysokość odszkodowania została zagwarantowana prawem międzynarodowym i wynosi:

- 250 EUR dla lotów o długości do 1.500 km,

- 400 EUR dla lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 km ,

- 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów.

Wskazane regulacje unijne nie wykluczają prawa do dochodzenia dalszego odszkodowania. Należy przy tym zauważyć, iż w celu uzyskania odszkodowania koniecznym jest zwrócenie się do przewoźnika o jego wypłatę – przewoźnik nie będzie w tym zakresie działał z własnej inicjatywy. Dopiero po złożeniu reklamacji przez pasażera, przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty stosownej kwoty odszkodowania. Jeśli tego nie uczyni w terminie 30 dni od doręczenia mu reklamacji, pasażerowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który zobowiązuje przewoźnika do wypłaty należnego pasażerowi odszkodowania. Podobne uprawnieniach dotyczą sytuacji znacznego opóźnienia lotu - o czym mowa była tutaj:

https://www.radca.eu/publikacje/600-czyli-o-odszkodowaniu-za-opoznienia-w-locie-slow-pare/