Decydując się na utworzenie oddziału za granicą, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością uwzględnienia regulacji prawnych obowiązujących w państwie, w którym powstaje oddział, i postępowania według tam przyjętych zasad tworzenia i funkcjonowania oddziałów spółek. Oddział może rozpocząć działalność co do zasady po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru publicznego.

Obowiązek rejestracji oddziału w państwie, w którym jest on tworzony i ma rozpocząć działalność, nie budzi żadnych wątpliwości. Okazuje się jednak, że pomimo pozornego braku jednoznacznej regulacji w polskim systemie prawnym, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego także powinna zostać ujawniona informacja o utworzeniu przez polskiego przedsiębiorcę oddziału za granicą. Nie jest to oczywiście warunek powstania lub rozpoczęcia działalności przez oddział zagraniczny, niemniej jednak ujawnienia tego rodzaju informacji domagają się od polskich przedsiębiorców np. instytucje finansujące i banki.

Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1) ppkt d) ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.; dalej jako: ustawa o KRS), w dziale 1 rejestru przedsiębiorców w odniesieniu do każdego podmiotu wpisuje się m.in. siedzibę i adres oddziału - jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały. Przepis ten nie budzi wątpliwości w przypadku oddziałów tworzonych w Polsce, jednak już w przypadku oddziałów zagranicznych - w związku z koniecznością ich zarejestrowania w innym państwie - zdaje się być pomijany.

Co ciekawe, nawet w sądach rejestrowych - na pytanie: ujawniać informację o zagranicznym oddziale, czy też nie - trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Także formularze stosowane w polskich sądach rejestrowych nie wydają się być przystosowane do ujawniania informacji o zagranicznych oddziałach polskich spółek (chociażby w zakresie adresu i rubryk dotyczących podziału admnistracyjnego kraju).

Tymczasem ustawodawca we wskazanym powyżej przepisie art. 38 pkt 1) ppkt d) ustawy o KRS nie dokonał rozróżnienia na oddziały podmiotu tworzone w Polsce lub poza jej granicami. Zatem w dziale 1 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy ujawniać informacje o wszystkich oddziałach utworzonych przez dany podmiot, do wniosku o wpis oddziału zagranicznego załączając m.in. potwierdzenie jego zarejestrowania w innym państwie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.