Dokonanie powiadomienia ma charakter jedynie notyfikacji. Jest czynnością służącą prawidłowemu wykonywaniu zadań nadzoru Prezesa Urzędu w zakresie wprowadzanych na terytorium RP wyrobów medycznych. Dlatego też ustawa o wyrobach medycznych nie nakłada obowiązku oczekiwania na potwierdzenie dokonania zgłoszenia bądź powiadomienia, tym bardziej wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, dystrybutor lub importer nie jest zobowiązany do uzyskania od Prezesa Urzędu informacji (pozwolenia) o możliwości wprowadzania wyrobu medycznego do obrotu i do używania poprzez potwierdzenie wniosku złożenia zgłoszenia lub powiadomienia. Co również istotne wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych nie wymaga uzyskania indywidualnych pozwoleń na konkretne wyroby. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210) przewidziano, że powiadomienie wysyła się listem poleconym lub składa w siedzibie Prezesa Urzędu. Dystrybutor posiada więc potwierdzenie złożenia powiadomienia, tj. pieczęć wpływu Kancelarii Prezesa Urzędu na kopiach formularzy zgłoszeń/ powiadomień, lub dowód nadania formularzy u operatora pocztowego. Podsumowując dystrybutor może wprowadzać wyroby medyczne do obrotu już na podstawie samego powiadomienia. Nie należy oczekiwać na potwierdzenie rozpoznania powiadomienia lub na wydanie pozwolenia.  UWAGA ! W przypadku jednak, gdy okaże się, iż złożone przez dystrybutora powiadomienie obarczone jest brakami lub błędami - zwykle natury formalnej, Prezes Urzędu wzywa dystrybutora do uzupełnienia lub poprawienia powiadomienia w terminie 30 dni - od dnia otrzymania wezwania, jeżeli: 1) do powiadomienia nie dołączono wszystkich dokumentów wymaganych odpowiednio zgodnie z art. 59 ust. 2 albo art. 60 ust. 2 ustawy lub 2) w formularzu zgłoszenia albo powiadomienia nie podano wszystkich wymaganych informacji lub zawiera on błędy, w szczególności polegające na rozbieżności podanych w nim informacji z informacjami podanymi w dołączonych do formularza wzorach oznakowania, instrukcjach używania, deklaracji zgodności lub certyfikatach zgodności. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie powiadomienia w terminie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z niedokonaniem zgłoszenia lub powiadomienia! Podobne zasady dotyczą zgłoszenia zmian danych objętych powiadomieniem. Od sytuacji powyższej, tj. braków formalnych zgłoszenia odróżnić należy sytuację, gdy Prezes Urzędu po zbadaniu powiadomienia uzna, iż określony wyrób medyczny np. nie spełnia definicji wyrobu medycznego, bądź też klasyfikacja wyrobu medycznego określona przez wytwórcę  jest niewłaściwa, co jak wynika z praktyki może mieć to miejsce na długo po dokonaniu przez dystrybutora powiadomienia (kilka miesięcy a nawet lat). Najczęściej jest to wynikiem znacznej ilości zgłoszeń i powiadomień, które wpływają do Urzędu Rejestracji i merytorycznie rozpatrywane są ze znacznym opóźnieniem. Na taką okoliczności niestety dystrybutor, jak i wytwórca muszą być przygotowani.