Korzystając z usług transportu lotniczego – czy to w ramach wyjazdów organizowanych przez biura podróży czy też samodzielnych wypraw – przydatna może okazać się wiedza na temat możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu, należnej jego wysokości oraz podmiotów względem, których pasażer może egzekwować swoje uprawnienia.

 

W pierwszej kolejności pamiętać należy, że podmiotem odpowiedzialnym za opóźnienia lotu zawsze pozostaje przewoźnik lotniczy realizujący przelot. Kwestię jego odpowiedzialności względem pasażerów z tytułu opóźnienia lotu reguluje Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

 

Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym w przypadku opóźnienia lotu – w zależności od czasu opóźnienia oraz długości lotu – przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot zobowiązany jest zapewnić pasażerom pomoc określoną w art. 9 Rozporządzenia, obejmującą w minimalnym zakresie zapewnienie posiłków i napojów, a w przypadku gdy czas odlotu nastąpić ma dzień po planowanym terminie także m.in. zakwaterowanie w hotelu. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału wyrażonym w wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku wydanym w sprawach połączonych C‑402/07 i C‑432/07 (dot. postępowań Christopher Sturgeon i in. przeciwko CondorFlugdienst GmbH i Stefan Böck i CorneliaLepuschitz przeciwko Air France SA), pasażerowie lotów opóźnionych co najmniej trzy godziny zyskują także prawo do odszkodowania określonego w art. 7 Rozporządzenia (Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu).

 

Prawo do uzyskania odszkodowania nabywa każdy z pasażerów opóźnionego lotu, a obowiązek jego wypłaty aktualny jest także w przypadku lotów czarterowych. Znamiennym jest też, że odpowiedzialność z tego tytułu każdorazowo spoczywa na przewoźniku lotniczym (nie pośredniku jakim może być np. biuro podróży), a zwolnienie się z niej wymaga dowiedzenia przez przewoźnika, że opóźnienie spowodowane było zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W świetle orzecznictwa Trybunału do okoliczności tychże nie należą m.in. problemy techniczne (utrzymanie floty lotniczej w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem przewoźnika, wynikającym z zawartej przez niego i pasażera umowy) czy warunki pogodowe.

 

Wysokość odszkodowania, zagwarantowanego prawem międzynarodowym, uzależniona jest od długości trasy opóźnionego lotu, liczonej metodą trasy po ortodromie, i wynosi 250 EUR dla lotów o długości do 1.500 km, 400 EUR dla lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 km oraz 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów. Warto przy tym wskazać, że zagwarantowana w art. 7 kwota odszkodowania nie wyklucza prawa pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania (art. 12 ust 1). W przypadku zaś braku wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji przewoźnikowi lotniczemu, pasażerowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który zobowiązuje przewoźnika do wypłaty należnego pasażerowi odszkodowania.

 

A o uprawnieniach pasażera w sytuacji, gdy lot został odwołany czytaj tutaj: https://www.radca.eu/publikacje/rekompensata-za-odwolany-lot/