Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie doradztwa w zakresie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektów budowlanych w tym zakresie obejmuje między innymi następujące elementy procesu inwestycyjnego:
• pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowany będzie projekt;
• uzyskanie wszelkich niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego pozwoleń, uzgodnień i decyzji;
• uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
• dotacje i dofinansowanie przedsięwzięć w ramach istniejących systemów wsparcia;
• umowy w zakresie finansowania przedsięwzięć;
• umowy z dostawcami technologii/maszyn oraz z wykonawcami takich inwestycji;
• inne umowy zawierane standardowo w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, umowy z wykonawcami wymaganych monitoringów, umowy z podmiotami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
• badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
• ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
• obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
• doradztwo podatkowe w zakresie realizacji inwestycji budowlanych;
• przygotowanie umów o wspólną realizację inwestycji;
• przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
• obsługa prawna w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów, przygotowanie warunków emisji obligacji związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, rozliczenie funduszy unijnych;
• reprezentację w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami robót budowlanych, projektantami oraz ubezpieczycielami;
• przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, doradztwo i reprezentację w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych lub logistycznych, umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
• obsługa prawna w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych;
• doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi;
• doradztwo podatkowe związane z inwestycjami nieruchomościowymi.