Kancelaria, mając na uwadze szeroki zakres działalności prowadzonej przez jej klientów, podejmuje się zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej w zakresie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, tj. odpłatnych umów zawieranych między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W jej ramach prawnicy Kancelarii zapewniają wszechstronne doradztwo podmiotom zamawiającym oraz wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach regulowanych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

W szczególności zajmujemy się:

 

  • przygotowaniem wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień publicznych, m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • analizą ogłoszeń i dokumentacji udostępnianych przez podmiot zamawiający pod względem ich zgodności z przepisami prawa;
  • weryfikacją ofert poprzedzoną dogłębną ich analizą, zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawę;
  • przygotowywaniem dokumentów przetargowych i sporządzeniem umów o wykonanie zamówienia publicznego;
  • przygotowaniem opinii prawnych niezbędnych na każdych etapie postępowania, w tym w zakresie interpretacji znaczenia i skutków poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto Kancelaria reprezentuje wykonawców i uczestników konkursów w sporach z zamawiającym składającym zamówienie publiczne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, w ramach czego mieści się sporządzanie wszelkich pism, służących właściwej reprezentacji klienta. Naszych klientów reprezentujemy także w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań powstałych w trybie zamówień publicznych.

Podejmując się wskazanych powyżej działań, mamy na uwadze fakt, iż korzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, czym się trudnimy, jest gwarancją ich właściwego i w pełni zgodnego z wymogami prawa przebiegu oraz zwiększeniem szans na uzyskanie żądanego kontraktu.